Klachtenprocedure

 

Indien u een klacht heeft over het functioneren van één van onze leidsters op de peuterspeelzaal, dan kunt u daar in eerste instantie de leidsters op aanspreken. Het beleid van SPM is gericht op een open communicatie met de ouders/verzorgers. De leidsters staan open voor feedback over alle zaken die de peuterspeelzaal en uw peuters aangaan. Als de klacht niet tot voldoende verandering/verbetering van de situatie leidt, kunt u contact opnemen met de coördinator, telefoon 06 24 53 24 88.

 

Uw klacht zal door de coördinator worden behandeld. Uw klacht wordt gehoord en besproken met degene(n) die het betreft of betreffen. U ontvangt altijd schriftelijk een reactie omtrent de uitkomsten hiervan. Uw klacht zal serieus en uiterst vertrouwelijk behandeld worden. Indien u liever anoniem wilt blijven kan dit natuurlijk ook. Wij kunnen uw klacht dan echter niet met u bespreken en terugkoppelen. U kunt uw klacht dan melden via SPM, Maire de Gierstraat 2, 5331 XH Kerkdriel.

 

In de meeste gevallen kan de klacht met en door direct betrokkenen worden opgelost. Voor situaties waarin dit niet mogelijk blijkt, is er de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Als de klacht niet tot een oplossing leidt dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de SPM indiende, schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. (Geschillencommissie: www.degeschillencommissie.nl)

 

Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is SPM aan deze keuze gebonden. Indien SPM een geschil aanhangig wil maken, moet zij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij/zij daarmee akkoord gaat. SPM dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voorgenoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.

 

De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl   en wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil door de geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.

 

Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

In 2017 waren wij geschilvrij